Borås Wäfveri säljer bolagets fastigheter på Ryda i Borås med tillhörande mark till ett helägt bolag ägt av två boråsare, Paul Frankenius och Joakim Hedin.

Nuvarande beredningsverksamhet avvecklas under hösten och kvarvarande verksamhet flyttas till Krenholm i Estland. Under hösten och våren sker ombyggnad och fastigheten anpassas för lager- och logistikändamål. Inflyttning beräknas kunna ske under våren 2006.

Fastigheten omfattar 38 000 m² uthyrningsbar yta och 113 000 m² mark.

Ombyggnationerna som startar under hösten omfattar nytt värmesystem, installation av sprinklersystem, nya golvytor och nya in- och utfarter till fastigheten, allt i syfte att uppnå de krav marknaden ställer på en modern lager- och logistikfastighet.

Värdet på affären uppgår till ca 90 mnkr vilket inkluderar köpeskilling och uppskattade ombyggnationskostnader.

Joakim Hedin och Paul Frankenius förvärvade i februari 2004 Bockasjöterminalen, fd Paket- och Postterminalen i Borås som omfattar ca 25 000 m²r uthyrningsbar yta. Den 2 maj i år förvärvades Viaredsterminalen, f d Josefssons Postorder som omfattar ca 33 000 m² uthyrningsbar yta. Viaredsterminalen helägdes tidigare av ett bolag ägt av Paul Frankenius.

Tillsammans omfattar de tre terminalerna – Rydaterminalen, Bockasjöterminalen och Viaredsterminalen – ca 100 000 m² lager- och logistikyta i Boråsområdet. Bockasjöterminalen och Viaredsterminalen är fullt uthyrda på längre kontrakt.

– Borås har en given plats i logistik- och lagersammanhang. Borås geografiska belägenhet, tradition av handel och logistik, kostnad för arbetskraft och unika kompetens är omständigheter som talar till Borås fördel när beslut fattas var man skall lokalisera företagets logistikfunktion. Allt fler företag väljer att outsourca lager och logistik till ett fristående företag för att istället fokusera på kärnverksamheten.

– Att äga och förvalta större fastigheter inom lager -och logistikområdet belägna i Boråsområdet är en medveten strategi. Företag i Boråsområdet förhyr ca 200 000 m² yta för lagerändamål utanför egen fastighet. Flera aktörer önskar konsolidera sig till ett lager istället för att vara utspridda på flera ställen, med stora kostnads- och rationaliseringsvinster som följd.
– Rydaterminalen passar väl in i vår strategi som beskrivs enligt ovan och tron på Borås som en viktig aktör inom logistik- och lagerområdet. Rydaterminalen kommer att framstå som en modern och väl anpassad logistik- och lageranläggning efter de ombyggnationer vi planerar att genomföra. Tillskapandet av Bäckaskogsleden som beräknas vara klar under 2006 förbättrar kommunikationen till fastigheten och dess belägenhet, säger Paul Frankenius och Joakim Hedin.

Joakim Hedin var intill hösten 2001 huvudägare och VD i IMG AB, noterat på börsens O-lista, då bolaget förvärvades av KF. Verksamheten drivs idag under namnet Pan Vision AB. Sedan hösten 2001 har Joakim Hedin ägnat sig åt investeringar i verksamheter och fastigheter samt styrelseuppdrag. Joakim Hedin driver också en konsultverksamhet med inriktning på företagsöverlåtelser och omstruktureringar.

Paul Frankenius var intill hösten 2000 v.VD för JC med ansvar för inköp. Sedan hösten 2000 har Paul Frankenius ägnat sig åt investeringar i verksamheter och fastigheter. Paul Frankenius innehar posten som v.VD i Kapp Ahl AB sedan sommaren 2002.

Bockasjö AB, som ägs till 50 % vardera av Joakim Hedin och Paul Frankenius är moderbolag för Bockasjöterminalen AB, Viaredsterminalen AB och Rydaterminalen AB.

Frågor besvaras av:
Joakim Hedin 0705 – 21 53 00
Paul Frankenius 0702 – 70 80 90