Fastighets- och utvecklingsbolaget Bockasjö AB har tecknat en avsiktsförklaring med det på Aktietorget noterade svenska bolaget Latvian Forest Company AB om att överlåta hela det skogsinnehav som Bockasjö AB ägt sedan 2008 i Lettland. Innehavet uppgår till 2 885 hektar skogs- och jordbruksmark med ett virkesförråd om ca 205 000 m³.

Innehavet är samlat i tre lettiska dotterbolag. Affärstransaktionen uppgår till 41 mkr.

Latvian Forest Company AB är noterat på Aktietorget. Genom förvärvet fördubblar man sitt skogsinnehav i Lettland.

Affären kommer att finansieras genom en kombination av traditionell bankfinansiering och emissioner riktad till nya och nuvarande aktieägare. Bockasjö AB har förbundit sig att teckna aktier för 5,6 mkr i den förestående nyemissionen. Efter genomförd nyemission kommer Bockasjö AB att bli en av de större enskilda aktieägarna i Latvian Forest Company AB.

Bockasjö AB:s fastighetsbestånd uppgår till ca 200 000 m² och merparten av fastigheterna finns i Stockholm – Arlanda, Göteborg Airport City och Helsingborg.

Bockasjö befinner sig i en stark expansionsfas där tre fastigheter om totalt 98 000 m² är under uppförande. Den första fastigheten, ca 31 000 m², i Arlanda Stad är färdigställd och uthyrd till Schenker Logistics AB. Den andra fastigheten om ca 32 000 m², likaså i Arlanda Stad, beräknas stå klar för inflyttning under våren 2014. Förhandlingar förs med potentiella hyresgäster.

Den tredje fastigheten, ca 35 000 m², som är lokaliserad utmed E6:an utanför Helsingborg, är inflyttningsklar den 1 februari 2014 och uthyrd till PostNord Logistic TPL AB.

– I och med försäljningen av vårt skogsinnehav i Lettland så koncentrerar vi vår verksamhet till större logistikfastigheter, säger Joakim Hedin VD på Bockasjö AB.

– Investeringen i Latvian Forest Company AB är av finansiell karaktär. Vi ser en möjlighet till att skogspriserna i Lettland på sikt kommer att omvärderas. Skogspriserna i Lettland är ca 20 % av motsvarande priser i Sverige samtidigt som man erhåller samma pris för slutprodukten, sågtimmer och massaved . Vi tror att differensen mellan att köpa skog i Lettland jämfört med Sverige på sikt kommer att minska.

Bockasjö koncernen verkar inom områdena fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och kapitalförvaltning. För mer information se www.bockasjo.se

Latvian Forest Company AB (publ) ger möjligheten att via ett svenskt bolag investera i fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft, en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter, att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning och att bygga upp en större fastighetsportfölj. Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allt eftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas.

Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company AB delägare i många fastigheter istället för en enskild – vilket ger en god riskspridning. Bolaget är sedan 2012 noterat på Aktietorget i Sverige.

Frågor besvaras av:
Bockasjö AB Joakim Hedin 0705-215 300
Latvian Forest Company AB Fredrik Zetterström 0735 -449 730